Vyzkoušejte i náš nový e-shop www.darkyrada.cz www.darkyrada.cz

CENA DOPRAVY od 49 Kč nebo ZDARMA nad 1500 Kč

► Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

platí pro nákup v internetovém obchodě www.fotorada.cz a darkyrada.cz,

Podmínky blíže upřesňuji práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího, jsou v souladu s o.p.s. dTest. Prodejce dobrovolně přijal jejich podmínky.

 

Vymezeni pojmů

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Kupujícím spotřebitelem, nebo jen spotřebitelem je člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavíraní a plněni smlouvy nejedna v rámci své podnikatelské činnosti, ani v rámci samostatného výkonu svého povolaní.

Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činnosti či při samostatném výkonu svého povolaní, popřípadě osoba, která jedna jménem nebo na účet podnikatele.

Nabídka je právní jednaní směřující k uzavření smlouvy, pokud obsahuje podstatné náležitosti smlouvy tak, aby smlouva mohla byt uzavřena jeho jednoduchým a nepodmíněným přijetím, a pokud z něho plyne vůle navrhovatele byt smlouvou vázán, bude-li nabídka přijata. Má se za to, že návrh dodat zboží nebo poskytnout službu za určenou cenu učiněny při podnikatelske činnosti reklamou, v katalogu nebo vystavenim zboži je nabidkou s vyhradou vyčerpani zasob nebo ztraty schopnosti podnikatele plnit.

Kontaktni udaje

Nazev: Ing. Tomáš Rada.

Adresa: Poděbradova 159, 272 01 Kladno IČ: 65726103

Telefon: +420 312 245 625

Email: eshop@fotorada.cz

Kontaktni adresa: Poděbradova 159, 272 01 Kladno

Provozovna: Poděbradova 159, 272 01 Kladno,  provozní dobu najdete zde.

Informace 

Informace o zboži a ceně uvaděne prodavajicim jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovany včetně všech dani (např. DPH) a poplatků, kromě nakladů na doručeni zboži. Informace o přijimanych způsobech platby jsou uvedeny zde. Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby. Přijeti nabídky s dodatkem nebo odchylkou neni přijetim nabidky. Kupujici se při vyběru zboži nemůže odchylit od nabidky prodavajiciho. Pokud kupujici v objednavce uvede jiné zboži, než které prodávající nabízí, případně zboži s jinými vlastnostmi, smlouva nevznikne. Prodávající zároveň nemůže dodat jiné zboži, než si kupující objednal, ledaže se dohodnou jinak. Změně objednaného zboží je možná po odsouhlasení telefonem : 774 265 625 nebo mailem :eshop@fotorada.cz. Převzeti nevyžadaneho plněni ze strany kupujiciho neznamena přijeti nabidky. Kupni smlouva je uzavírána v českém jazyce. Vznikla kupní smlouva, resp. daňový doklad, bude uložena v elektronickém archivu. Registrovaní uživatele mají k uzavřeným smlouvám přistup po přihlášení na internetových stránkách prodávajícího. Neregistrovaným zákazníkům bude smlouva zaslána v elektronické podobě na požádaní. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření kupní smlouvy najdete zde. Obrázky u zboži mají pouze ilustrativní charakter a nemusí odpovídat skutečné podobě věci.

 

Doručovaní zboži

Prodávající dodá zboži kupujícímu kompletní, nejpozději do 15 dnů od potvrzení objednávky, pokud u jednotliveho zboži neuvádí jinou lhůtu k dodaní. Je-li u zboži uvedeno „skladem“, prodávající zboži odešle nejpozději do dvou pracovních dnů. Kupující je povinen zboži převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboži při převzetí co nejdříve překontroloval. V případě poškozen zásilky doporučuje prodávající kupujícímu sepsat s dopravcem zápis o škodě. Doklady ke zboži, zejména daňový doklad, potvrzeni a certifikáty, předa prodávající kupujícímu ihned při převzetí zboži, v případě technického problému na straně prodávajícího nejpozději do dvou dnů od převzetí zboži kupujícím. Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plněni a jakým způsobem může kupující pravá z nich uplatnit (Reklamační řad). Cena a způsob doručeni zde. Jsou-li kupující v prodlení s převzetím zboži, prodávající je oprávněn, pote, co kupujícího prokazatelně emailem upozorni a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboži vhodným způsobem po jejím uplynuti prodat. Náklady na uskladnění a náklady marného dodaní zboži z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši je prodejce oprávněn vůči kupujícímu započíst na výtěžek prodeje.

Zrušeni objednávky a odstoupeni od smlouvy U smluv uzavřených distančním způsobem (na dálku) může kupující spotřebitel odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboži nebo poslední časti dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboži či provedeni platby. Uvedena lhůta je určena k tomu, aby se kupující spotřebitel v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčnosti zboži. Kupující spotřebitel je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodaním zboži. Odstoupeni od smlouvy kupující spotřebitel prodávajícímu zašle nebo předa ve 14 denní lhůtě. Kupující spotřebitel nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadněni komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy /prodejního dokladu, bankovní spojeni a zvoleny způsob vraceni zboži. Prodávající je povinen kupujícímu spotřebiteli vrátit částku plně odpovídající ceně zboži a zaplaceným nákladům na jeho dodaní do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího spotřebitele přijal. Jestliže kupující spotřebitel zvolil při vracení zboži jiny, než nejlevnější způsob dodaní zboži, který prodávající nabízí, vraty prodávající kupujícímu spotřebiteli náklady na dodaní zboži ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodaní zboži. Nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy je kupující spotřebitel povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboži. Zboži by mělo byt vraceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebeni či poškozeni. Náklady vraceni zboži nese kupující spotřebitel. Je-li vracené zboži poškozeno porušením povinnosti kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboži a odečíst jej od vracené částky.

Výjimky :

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, ( jedná se všechny služby spojené s výrobou fotografií, výroba fotodárků ….) dále i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, není možné vrátit jej z hygienických důvodů. Formulář pro odstoupeni od smlouvy je dostupný zde.

 

Pravá a povinnosti z vadného plněni

Jakost při převzetí

Pokud má převzaté zboži v době, kdy kupující věc převzal, nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedna se o vady zboži, za které prodávající odpovídá. Kupující spotřebitel může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboži podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, tyka-li se vada pouze teto součásti. Není-li oprava nebo výměna zboži možná, na základě odstoupeni od smlouvy může kupující spotřebitel požadovat vraceni kupní ceny v plné výši. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboži kupujícím spotřebitelem, má se za to, že věc byla vadnouc již při převzetí. Prodávající není povinen nároku kupujícího spotřebitele vyhovět, pokud prokáže, že kupující spotřebitel před převzetím o vadě zboži věděl nebo ji sám způsobil. U prodávaného použitého zboži prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používaní nebo opotřebeni. U věci prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednaná. Místo pravá na výměnu má kupující spotřebitel v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

 

Zákonná práva z vad

Kupující spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboži v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí Kupující podnikatel je oprávněn uplatnit právo z vady, kterou měla věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího podnikatele založí i vada později vznikla, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti. Kupující je povinen oznámit vadu prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit. V této lhůtě je kupující spotřebitel oprávněn uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

odstraněni vady dodaním, nove věci bez vady nebo dodaním chybějící věci;

bezplatné odstraněni vady opravou;

přiměřenou slevu z kupní ceny,

vraceni kupní ceny na základě odstoupeni od smlouvy

Podstatné je takové porušeni smlouvy, o níž strana porušující smlouvu již při uzavřeni smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druha strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušena předvídala. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující spotřebitel nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboži větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující spotřebitel uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboži nebo odstoupit od smlouvy. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřeben nebo nedodrženi návodu k použiti.

 

Vyřízeni reklamace

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní udaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízeni reklamace. Formuláře ke stažení: ZDE Uplatněni reklamace (reklamační list) Při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady je kupující povinen sdělitprodávajícímu, jaké právo (způsob vyřízeni reklamace) si zvolil. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušeni smlouvy včas, má pravá jako při nepodstatnémporušeni smlouvy. Kupující je povinen prokázat nakup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízen reklamace běží od předáni/doručeni zboži prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboži by mělo byt při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškozeno, mělo by byt čisté a kompletní. Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzeni. Informaci o nutnosti odborného posouzeni kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci kupujícího spotřebitele, včetně odstraněni vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatněni, pokud se s kupujícím spotřebitelem písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynuti této lhůty má kupující spotřebitel stejná pravá, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy. Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující spotřebitel požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy. Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatněni reklamace do jejího vyřízen nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Prodávající se zavazujíce o vyřízeni reklamace kupujícího informovat mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS. U oprávněné reklamace naleží kupujícímu spotřebiteli náhrada účelně vynaložených nakladů.

 

Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobni udaje byly prodavajicim zpracovávaný a uchovávaný vsouladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plněni předmětu smlouvy. Kupující má právo byt informován, jaké udaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto udaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracovávaným. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílaní obchodních sděleni, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy.

 

Řešeni sporů

Vzájemné spory mezi prodavajicim a kupujícím řeší obecně soudy. Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném zněni, právo na mimosoudní řešeni spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytovaní služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešeni sporu provádět, je Česka obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodavajicim vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé. Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešeni sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.Kupující se rovněž může obrátit s žádosti o radu ohledně svých spotřebitelských prav na test, o.p.s.přes http://www.dtest.cz/poradna či na telefonu 299 149 009. Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešeni sporů s kupujícím, pokud je kupující neodmítne. Mimosoudní urovnaní sporu lze provést také prostřednictvím služby VašeStižnosti.cz na webové stránce www.vasestiznosti.cz.Tento postup není mediaci dle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, v platném zněni ani rozhodčím řízením podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízením a výkonu rozhodčích nálezů, v platném zněni, a jeho využitím není dotčeno oprávněn stran obrátit se se svým nárokem na Českou obchodní inspekci či na soud. Po dobu trvaní jednaní o mimosoudním urovnaní sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednaní pokračovat. Dozor nad dodržovaným povinnosti podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném zněni, vykonává Česka obchodní inspekce (www.coi.cz).

 

Ostatní

Záloha na zboží

V případě, že se jedna o speciální zboži na objednávku nebo zboži, které není na skladě, nebo množství zboži, které není obvykle, může byt ze strany prodávajícího požadovaná úhrada zálohy. Prodávající se zavazuje o požadavku zálohové platby informovat kupujícího neprodleně.

Dárky

Dojde-li k využiti pravá spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy, je kupující povinen spolu s vracenýmzbožím vrátit i s nim související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. Pokud nedojdek navraceni ze strany kupujícího, budou tyto hodnoty chápany jako bezdůvodné obohaceni. Není-li vydaní předmětu bezdůvodného obohaceni dobře možné, má prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši obvykle ceny.

Cookies

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

Upravené zboží

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, ( jedná se všechny služby spojené s výrobou fotografií, výroba fotodárků ….) dále i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, není možné vrátit jej z hygienických důvodů.

Informace a poradenství

Všechny ústní a písemné udaje o vhodnosti a možnosti použiti dodávaného zboži jsou sdělovaný podle nejlepšího vědomi prodávajícího. Představuji však pouze jeho hodnoty zkušenosti a informaci, které prodávající získal sám, od výrobce či svého dodavatele.

Stížnosti

Stížnosti a připomínky kupujícího, které se tykají smluvního vztahu uzavřeného mezi prodavajicim akupujícím, vyřizuje prodávající v souladu s platnými předpisy, kdy stížnosti a připomínky může zákazník uplatnit v kterékoliv prodejně prodávajícího nebo použit linku přáni a stížnosti na tel. +420 245 625 či e-mailovou adresu: eshop@fotorada.cz. Pokud je stížnost svým obsahem reklamaci zboži, bude tato stížnost vyřízena jako reklamace v souladu s platnými právními předpisy.

Elektroodpad

Prodávající zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení, baterii a akumulátorů v souladu s příslušnými právními předpisy. Zákazník je oprávněn odevzdat staré elektrozařízení při nákupu nového obdobnéhoelektrozařízení nebo baterii či akumulátorů na jakékoliv prodejně prodávajícího.

Písemná komunikace

V případě doručovaní písemnosti mezi účastníky se za doručovací adresu považuji sídlo prodávajícího a adresy kupujícího uvedené v objednávce. Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídi občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve zněni pozdějších právních předpisů. Smlouva a otázky související se řídi českým právem.

Změny obchodních podmínek v jine než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.

Tyto obchodní podmínky jsou učiněn od 1. Ledna  2017.

Tyto obchodní podmínky, byly vypracované dTest, o.p.s. Prodejce jejich převzetím dobrovolněvstoupil do systému „zvyšování kvality obchodních podmínek“, jehož cílem je zpřehlednění azjednodušení obchodních podmínek, zlepšení vztahu mezi spotřebitelem a podnikatelem a jasná garance obchodních podmínek pro kupujícího - spotřebitele. Udělená značka dTest obchodní podmínky má platnost od 1. ledna 2017 do odvolání.V případě dotazů k těmto obchodním podmínkám či při nespokojenosti s jednáním provozovatele nás můžete kontaktovat telefonicky na poradenské lince dTest: 299 149 009, elektronicky vložením dotazu na http://www.dtest.cz/spotrebitelska-poradna nebo písemně na adrese: dTest, o.p.s., Černomořská 419/10, 101 00 Praha 10.

© FOTORADA.cz 1996 - 2018. Všechna práva vyhrazena.  |  Obchodní podmínky